Bağkur Borcu Yoktur Yazısı Nasıl ve Nereden Alınır?

Bağkur Borcu Yoktur Yazısı Nasıl ve Nereden Alınır?

tevkifat muafiyet belgesi olarak da bilinen bağkur borcu yoktur yazısı özellikle çiftçilerin ürün satarken fazladan kesinti ödememesi için önemlidir.

Eğer borcu yoktur yazısı alınmazsa ürününü satan çiftçiden Yüzde 2 oranında ek kesinti yapılır.

Bağkur Borcu yoktur yazısı nereden alınır?

Bağkur borcu yoktur yazısı SGK’ya yani sosyal güvenlik müdürlüğüne veya merkezine aşağıda verdiğimiz bağkur borcu yoktur dilekçe örneği ile başvurarak alınabilir.

Bağkur borcu yoktur yazısı için dilekçe örneği

………………… Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğüne 

Müdürlüğünüzde bağlı …………………… sicil numarası 4b kapsamında sigortalıyım. Borcumun olmadığına dair belgenin tarafıma verilmesi hususunda 

gereğini arz ederim.

ad soyad imza

Kimler Bağkur kesintisi yapabilir?

Sgk tebliğine göre:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri,

c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),

ç) Ticaret şirketleri,

d) İş ortaklıkları,

e) Dernekler,

f) Vakıflar,

g) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

ğ) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

h) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı.

olanlar Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Ürün satarken Bağkur kesintisi ne kadardır?

(1) Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

(2) Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapılır.

Bağkur Borcu yoktur yazısı kimlere verilir?

a) Kanuna göre gelir ve aylık alanlara (sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri/aylığı alanlar hariç),

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer bentlerine göre sigortalı olanlara,

c) Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlara,

ç) Tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda talepte bulunanlara,

d) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklardan aylık alanlara,

kesinti muafiyet belgesi verilir.

KESİNTİ MUAFİYET BELGESİ

KESİNTİ MUAFİYET BELGESİ indir

Bu belgenin bir örneği, belge sahibinden alınarak tarımsal ürün satın alanlarca muhafaza edilir. Ayrıca, Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde muafiyet belgesi sıra numarası, satın alma işlemleri nedeniyle üreticilere verilen belgelere yazılır. İleriki bir tarihte muafiyet kapsamından çıkan ve kesinti yapılması gereken kişiler bu belgeyi sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezimize iade etmek zorundadır.

Eğer hububat v.s satacaksanız Lisanslı Depoculuk Avantajları ve Teşvikleri Nelerdir? başlıklı haberimizi mutlaka okuyun.

Bağkur borcu yapılandıranlar Borcu yoktur yazısı alabilir mi?

Bağkur borçlarını yapılandırıp taksitlendirenler ve taksitlerini düzenli bir şekilde ödeyenler bağkur borcu yoktur yazısı alabilirler.

Fikrinizi Paylaşın