Bir çok bağkurluyum ssklı çalışabilir miyim, bağkurlu olmak ssklı çalışmaya engelmidir sorusunu soruyor. Vergi Mükellefi bağkurlu,  isteğe bağlı bağkurlu veya bağkur primi öderken ssk kapsamında bir yerde çalışıp sigortalı çalışmak isteyen kişiler hem bağkurlu hem ssklı olabilirler mi?

Bağkur ödeyen ya da ödemesi gereken bir kişi ssklı çalışabilir mi?

5510 Sayılı kanunun 53. Maddesi şu şekildedir; (kısım kısım açıklayacağız. Kırmızı kısımlar bizim açıklamamız, mavi kısımlar kanun maddesinin bölümleridir)

MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/33 md.) Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık  statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin  birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Buraya kadar söylenen şu; Bir kişi hem Bağkur (4b) hem SSK (4a) Hemde Memur (4c) sigortalarında bulunursa önce 4C yani memur sigortasından faydalanabilirler. Burdan şu anlaşılıyor, Memurlar da bağkur yaptırabilir fakat bağkur değil emekli sandığından yararlanabilirler SGKda.

Aynı şekilde bir kişi hem bağkur, hem ssk hem de emekli sandığındaysa sistem bu kişiyi emeki sandığına kabul ediyor.

Yine aynı cümlede ikinci kısımda da şunu diyor: Bir kişi hem Bağkur hemde SSK kapsamında bulunursa yani 4b ve 4a kapsamında bulunursa bu kişi sistem tarafından SSK’lı 4a’lı kabul edilir.

Yani bağkurlu bir kişi ssklı bir işte çalışabilir.

Ancak,  sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.

Bu kısımda söylenmek istenen şu; Eğer ssk kapsamındayken de bağkur primi ödemek istiyorsanız bunun için SGKya yazılı talepte bulunmanız gerekiyor. Talepte bulunduktan sonra bağkurdan (prime esas kazanç şartı sağlayanlar) prim ödeyebilirler.

Eğer bu şekilde bağkur primi öderseniz ödediğiniz bu primler sadece iş kazası ve meslek hastalığı açısından değerlendirilir.

Diğer bütün haklarınız ssk kapsamında olur. yani hem bağkur primi öderseniz hem de ssklı çalışırsanız ssk dan emekli olursunuz, kıdem tazminatınızı alırsınız. kısa ve uzun vadeli ssk avantajlarından yararlanırsınız. Aslında bağkur ve ssk aynı anda yapmak bir yük olarak değerlendirilebilir.

Çünkü SSK’lı biri zaten hem iş kazası ve meslek hastalıklarından hem diğer ssk avantajlarından yararlanır. Ama bazı durumlarda, şirket ortaklığı, esnaflık v.s gibi hallerde gerekli olabiliyor.

Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı dikkate alınır. (1) (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.

Bu maddede muhtarlar ve diğer bazı mesleklerin bağkur ssk durumlarından bahsediliyor bunu ayrıca inceleyeceğiz.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.

Bu ksıımda; bir kişi isteğe bağlı bağkur primi ödüyorken; bağkurlu (4b) olması gereken bi işe girerse (ortaklık, çiftçilik, esnaflık v.s) veya ssklı (4a) bir işe girerse yada memur olursa (dc) isteğe bağlı sigortalılığı artık biter.

Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.

Bu bölümde söylenmek istene:

Bir kişi Bağkurlu, SSKlı veya Emekli sandığı kapsamındayken;

  1. hükümlü veya tutuklu olarak hapishanede çalışırken (5a) yapılan sigortasıyla veya
  2. İşkur kursuna giderken kursiyere yapılan sigortası

çakışırsa normal kendi sigortası esas alınır. Yani bir bir işkur öğrencisi ssklı veya bağkurluysa işkurun sigortası değil kendi sigortası esas alınır. hatta işkur sigortası için para ödemişse bu para kendissigorta primine sayılır. aynı şey tutuklu ve hükümlüler içinde geçerli.

(1) (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

Bu son bölümde de anlatılmak istenen şu;

2008den sonra ssk, bağkur ve emekli sandığı hizmetlerinden 2 veya 3ünde hizmet primi olanlar emekli olurken hangisinde daha çok primi varsa ona göre emekli olacaklardır. yani bağkurda daha çok günü olanlar ssklı da olsa bağkurdan emekli olur. ya da sskda günü daha çok olanlar emekli olacağında bağkurlu da olsa sskdan emekli olurlar.

Kısacası;

  1. Esnaf, mükellef, tarım, muhtar Bağkurlu biri ssklı bir işte çalışabilir.
  2. İsteğe bağlı bağkurlular ssklı olursa isteğe bağlı bağkurları biter
  3. işkur personeli sigortası yapılırken kendi bağkuru veya ssk sigortası varsa kendi sigortası geçerlidir
  4. tutuklu ve hükümlüler de kendi bağkuru veya ssksı varsa kendisinin sigortası geçerlidir.
  5. ssklı işte çalışırken bağkur primi de ödeyebilirsiniz.
  6. emekli olmak isteyen kişi hangi kapsamda daha çok bulunduysa o kapsamda emekli edilir.
Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

11 ay önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

1 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

1 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

1 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

1 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce