Fiili Hizmet Süresi Zammı Hesaplama 2019

Fiili Hizmet Süresi Zammı Hesaplama 2019

Fiili Hizmet Zammı Nedir?

Fiili hizmet süresi zammı 360 gün çalışan bir işçinin daha fazla çalışmış gibi çalışma sürelerine ekleme yapılmasıdır. Mesela bir yıl çalışan bir sağlık çalışanı yani 12 ay çalışan bir sağlıkçı 14 ay çalışmış gibi görülecek. Bu da 6 yıla bir yıl eklenmesi anlamına gelir. 

Fiili Hizmet Zammının maaşa etkisi

Fiili hizmet zammının maaşa doğrudan etkisi şu şekildedir; derece ve kademe de daha hızlı ilerleme sağladığı için derece ve kademeden dolayı maaşta artma olması fiili hizmet zammıyla daha hızlı olacaktır. Örneğin 6 yılda 2 derece 6 kademe ilerleyen bir memur toplamda 3 derece 7 kademe ilerlemiş olacağı için maaşı daha çok artacaktır.

Fiili hizmet zammı geçmişe dönük çalışmaları kapsıyor mu?

Bu haktan yararlanmaya başlama süresi, hakkın verildiği tarihten itibaren geçerlidir. Yani sağlıkçılar geçmiş yıllar için fiili hizmet zammı alamazlar. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki süreler hesaplamaya katılır.

Fiili hizmet zammının emekliliğe katkısı

Fiili hizmet zammı erken emekliliğe de katkı sağlıyor. En fazla 3 yıl emeklilik yaşına etki eder. Ama yeraltı maden işlerinde süre sınırı yoktur. Yani aldıkları tüm fiili hizmet zammı emeklilik yaşını aşağı çeker. Ayrıca TBMM çalışanları içinde tamamı emeklilik yaşından düşürülür.

Prim süresinden de sayılıyor fakat şuna dikkat etmek gerekiyor. Prim gününe sayılma sınıfı En fazla 5 yıl olarak yansıyabilir. yani prim gün sayısına en fazla 1800 gün olarak eklenebilir. Ama Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar. Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları için bu süre 8 yıldır.

 

Fiili Hizmet zammı 3600 günden emekli olma şartı nedir?

Fiili hizmet zammı gelen aşağıda listesi bulunan işlerde çalışanlar ölüm ve malûliyet hallerinde 3600 günden emekli edilirler. 

Ölüm ve Maluliyet nedeniyle maden işleri yani yer altı işlerde çalışanların emeklilik süresi 1800 gündür.

Fiili Hizmet Zammı Hesaplama programı

Fiili Hizmet Zammı Programı sayfamıza şuradan ulaşabilirsiniz.

https://sgkucretleri.com/fiili-hizmet-zammi-hesaplama-programi

 

 

Kapsamdaki İşler/İşyerleriKapsamdaki SigortalılarEklenecek Gün Sayısı
1) Kurşun ve arsenik işleri1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.60
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.90
2) Cam fabrika ve atölyeleri1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.60
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
9) Traş işlerinde çalışanlar.
10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
3) Cıva üretimi işleri sanayii1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.90
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
4) Çimento fabrikaları1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.60
2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.60
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
6) Alüminyum fabrikaları1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.60
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
7) Demir ve çelik fabrikaları1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.90
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
8)Döküm fabrikaları1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.60
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.90
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
10)Yeraltı işleriMaden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.180
11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerDoğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.90
12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.60
2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.90
3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.
13)Türk Silâhlı KuvvetlerindeSubay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.90
14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat TeşkilatındaAsaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.90
15) İtfaiye veya yangın söndürme işleriYangın söndürme işlerinde çalışanlar.60
Basın ve gazetecilik mesleğindeBasın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.90
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle;Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.90
Türkiye Büyük Millet MeclisiYasama organı üyeleri ile dışarıdan                                                    atanan bakanlar.90

Fikrinizi Paylaşın