SGK Borç Taksitlendirme 2019 | 60 Aya Kadar!

Son Güncelleme

İşverenlerin sgk borçları taksitlenecek. Hangi işverenler, Miktar olarak ne kadarlık kısmı taksitlendirilebiliyor? Kaç ay taksitlendirilebileceği ve işverenlerin sgk borç taksitlendirme genelgesinin diğer önemli maddelerini açıklamaya çalışacağız.

Sgk’nın yaptığı duyuruya göre uyumlu işverenlerden bazı şartları yerine getiren ve belli şartları taşıyanlara belirlenen zaman dilimindeki borçlarına taksitlendirme imkanı getirilmiştir.

Uyumlu işveren kimdir?

Sn Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şu şekilde açıkladı:

uyumlu işverenlerin” tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu şekilde yapılacağını açıkladı: “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, buna rağmen son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan, “6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemleri konulu 15/11/2018 Tarihli ve 2018/39 Sayılı Genelge ile işverenlerin SGK borçlarını taksitlendirmelerinin nasıl şartları hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Devletin vergi dairesi takibine geçmiş alacaklarının tahsili ile ilgili 6183 kanuna istinaden  Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı 2018/39 sayılı Genelgesi ile bazı yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirme imkânı tanındı.

6183 sayılı kanunun 48/A maddesi şu şekilde:

Madde 48/A- (Ek: 18/5/2017-7020/7 md.)
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı
Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.
Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle
yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde
vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun
borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz
tatbik edilir

Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz
malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe
bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.
Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48 inci maddenin yedinci
fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51 inci maddeye göre düzeltilir. Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48 inci maddeye yapılan atıflar bu maddeye de yapılmış sayılır.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olan, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş olan, ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmakla beraber son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş işverenlerin prim borçlarına 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Uyumlu prim borçlularının tespit edilip, “çok zor durum halinin inceleneceği uyumlu işverenlere ayrıca şu kolaylıklar da sağlanacak:

  1. Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.
  2. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.
  3. 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise % 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.
  4. Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.
  5. Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.
  6. Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın Kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.

2018/39 sayılı SGK Genelgesi Detayları için tıklayınız.

Genelgenin tam hali için tıklayınız

sgk borç taksitlendirme talep formu ve gerekli belgeler d genelgenin 30. sayfasında mevcut.

Fikrinizi Paylaşın