Sgk a b c nedir? 4a 4b 4c ne demektir?

5510 sayılı kanunda belirtilen 4a, 4b, 4c ifadeleri sigortalıların henüz alışmadığı kavramlar olmakla birlikte eski isimleri ile ifade edildiğinde kolayca ne olduğu anlaşılıyor.

4a nedir?

5510 sayılı kanunun 4. maddesinin a bendinde şu şekilde ifade edilir.

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

kısa ve uzun vadeli sigorta kolları kapsamında eski adıyla SSK’lı olanlar 4A’lı olarak ifade ediliyor.

Ayrıca 5510 sayılı kanuna göre şunlar da SSK’lı yani 4a’lı sayılırlar:

a) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim
kurullarına seçilenler,
b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,
c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,
f) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar,
g) (Ek: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,
hakkında da uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) Bu fıkranın (g)
bendinde sayılanlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun
kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz

4b nedir?

Yine 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin b bendinde şu şekilde açıklanır.

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir
vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından eski adıyla BAĞ-Kur’lular 4b’li olarak ifade ediliyorlar.

Burada önce köy muhtarlarından bahsediyor sonrasında 1. fırkada vergi mükellefi olan esnaf bağkuru kastedilmekte.

2. fırkada kendi nam ve hesabına çalışan vergi mükellefi olmayanların bağkurlu olmasından bahsediliyor. ki bunlar evde gelir getirici falliyette bulunan ev hanımları da olabilir. Daha önce ev hanımları vergisi ile ilgili 2019 açıklamasını yapmıştık.

3. fırkada şirket ortaklarının bağkurluluğundan bahsedilmekte.

4. fırkada ise tarım çiftçi bağkurundan bahsedilmektedir. Tarım çiftçi bağkuru primi 2019 başlıklı haberimizde bütün bağkur primlerinden bahsetmiştik.

Ayrıca 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler de Bağkurlu sayılırlar.

4c nedir?

5510 sayılı kanuna göre Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar 4C olarak ifade edilir. Peki kimlerdir bunlar?

Bakalım;

c) Kamu idarelerinde;
1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar

Yani kamuda çalışıp ssklı ve bağkurlu olmayan sürekli işçi olarak da ifade edebileceğimiz çalışanlar sözleşmeli yani 4C’li sayılır.

Başka kimler 4Cli sayılır bakalım:

a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
b) Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,

e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,
f) (Ek: 2/1/2017 – KHK – 680/73 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/71 md.) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar

4C’li sayılırlar.

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

2 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce